Проектът „Достоен дом“ – създаване на коалиция за борба с лошите жилищни условия“ е финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г. и изпълнен през 2013-2014 г. със съдействието на ПОФ „Читалища“ в Плевен, „Клуб на НСО“ в Търговище и „Амала-Приятели“ в Дупница. Целта на проекта е да допринесе за засилване ролята на организациите на гражданското общество за вземане на решения в областта на жилищната политика и за повишаване на техния капацитет за извършване на дейности по застъпничество по жилищни въпроси.

В изпълнение на тази цел Хабитат България, заедно с 18 други организации, учреди Коалиция за подобряване на жилищните условия в България „Достоен дом“ на учредителен форум, който се състоя на 23 – 24 януари 2014 г. В него взеха участие над 40 участници, сред които представители на неправителствения сектор, общински структури, Министерство на инвестиционното проектиране, Националното сдружение на общините в РБългария, строителния бизнес и съсловни организации. Бяха приети лого и Правилник за работа на Коалицията и се обсъдиха първите стъпки, които да предприемат членовете на новото формирование.

Коалиция за подобряване жилищните условия в България „Достоен дом“ е неформално обединение на равнопоставени организации, водени от общото желание, позиции и идеи за осигуряване на по-добри жилищни условия в България.

Основни акценти в работата на коалицията са:

• Осигуряване на експертна подкрепа при разработването на стратегически документи, усъвършенстването на правната рамка и вземането на решения по въпроси, отнасящи се до жилищната политика;
• Мобилизирането и обединяването на ресурсите на организациите от гражданското общество, държавните и местни власти, бизнеса, академичните структури и други заинтересовани страни в дух на партньорство и сътрудничество за формирането и реализирането на жилищната политика;
• Наблюдение на процеса по прилагане на жилищната политика и изпълнението на поетите ангажименти;
• Създаването на условия за повишаване на капацитета на гражданските организации, въвлечени в процеса и обмен на информация между тях;
• Насърчаването на граждански инициативи за подобряване на жилищните условия и въвличането на местните общности в посрещането на жилищни нужди на лица от уязвимите групи.

До момента членове на коалицията са 36 организации, представители на неправителствения сектор, бизнес, общински структури и браншови организации, като е отворена към присъединяване на нови членове. Четири организации са със статут на Наблюдатели на работата на Коалицията: Национално Сдружение на Общините в Република България (НСОРБ), Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия, Съюз на архитектите в България (САБ) и Представителство на Върховния Комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН) в България. За първите три години като координатор на Коалицията е избрана Хабитат България, като на Общото събрание, проведено на 15.02.2017 г., организацията е преизбрана за координатор за още три години.

От създаването си Коалицията работи по редица актуални въпроси, свързани с жилищната среда в България, провежда срещи с експерти и отговорни институции, подготвя и внася официални становища и предложения към Национална жилищна стратегия, Национална програма за енергийна ефективност на жилищни сгради, Национален план за действие към Национална стратегия за интеграция на ромите, Закон за устройство на територията (ЗУТ) и наредби към него, ОП „Региони в растеж“ и др.

Източник: hfh.bg

Прочетете още тук: https://hfh.bg/bg/coalition-decent-home/